ลิขสิทธิ์ (Copyrights)

View: 5512
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
1. GreenShopCafe สงวนสิทธิ์ในข้อมูล (ข้อความ ภาพถ่าย ภาพวาด) และองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า ร้านค้าหรือยี่ห้อสินค้า ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ตกแต่ง แก้ไข หรือด้วยวิธีการใดๆ ที่จะทำให้แตกต่าง บิดเบือนไปจากเดิม อันจะทำให้เข้าใจผิดว่ามิได้เป็นข้อมูลของ GreenShopCafe ตลอดจนห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ ไม่ว่าจะด้วยสื่อหรือวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

3. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ รวมทั้งตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ต่างๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์และบริการนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ ต่อการละเมิดสิทธิของสินค้า รวมทั้งตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ต่างๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์และบริการของเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น

GreenShopCafe ไม่มีสาขา ไม่มีตัวแทนจำหน่าย และการละเมิด
ประกาศไว้ ณ ทีนี้ว่า GreenShopCafe ดำเนินการและบริหารกิจการโดยบริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ เท่านั้น เป็นร้านค้าออนไลน์ ที่จำหน่ายสินค้าผ่า่นรูปการสั่งซื้อทางออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแคตตาล็อก หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น ไม่มีรูปแบบหน้าร้าน  จึงไม่มีสาขาอื่นๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าหรือบนเว็บไซต์อื่นใด รวมทั้ง GreenShopCafe ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดตัวแทนจำหน่ายทั้งสิ้น กรณีลูกค้าพบเห็นการอ้างชื่อ การใช้รูปแบบ ลักษณะ เครื่องหมาย ของ GreenShopCafe ตลอดจนการนำภาพสินค้าต่างๆ ไปใน ซึ่งอาจพบมากในเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดล้วนเป็นการละเมิดทั้งสิ้น แนะนำว่าลูกค้าพึงหลีกเลี่ยง

สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านนี้ได้ที่โทร. 025702146  (คุณยศศิริ)