VAR_BREADCRUMB

Home : สินค้าจำแนกตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรอินทรีย์ของอียู

ระเบียบข้อกำหนดใหม่ (EC Regulation 834/2007) เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชและสัตว์เกษตรอินทรีย์ ระบบการตรวจรับรอง และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศ ของสหภาพยุโรป ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นใช้แทนระเบียบเก่า (EEC Regulation 2092/91) ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2552 [Detail]