Promotion ช่วงนี้ สั่งแค่ 850 ขึ้นไป ส่งด้วย Kerry ฟรี!


 

 


Green Care Be Natural ! ออแกนิค ค้อตต้อน คือฝ้ายธรรมชาติที่ไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรม  เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเกษตรเคมี เช่นปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง การเพาะปลูกฝ้ายออแกนิคนี้  เป็นการสนับสนุนส่งเสริม  การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรทางชีววิทยาในการดูแลผลผลิต จึงปลอดภัยต่อแหล่งน้ำสาธารณะและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์

ฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ค้อตต้อน นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้ว ยังช่วยยกคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เพาะปลูกอีกด้วย