สั่งถึง 1,200 ส่งด้วย Kerry ฟรีนะคะ
Green Select by GreenShopCafe
Green Select เป็นหน้าต่างที่เปิดต้อนรับสินค้าที่น่าสนใจ มีคุณค่า มีคุณภาพ ที่เลือกสรรมาแนะนำโดย GreenShopCafe เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับคุณ

แนะนำกาแฟหินลาด
วิสัยทัศน์ "เราต้องการให้คนกินกาแฟหินลาดเข้าใจเรื่องราวคนอยู่ร่วมกับป่าที่เราทำในทุกวันนี้"
.
ผลงานรับรางวัลล่าสุด : ชุมชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม ปี2559


กาแฟหินลาด ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟพรีเมียม ออแกนิกแท้ 100% จากป่าชุมชน หมู่บ้านหินลาดใน จ. เชียงราย ที่ได้รับการจัดการและขึ้นชื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยรางวัลการันตีจาก Forest Hero โดย UN ในปี 2013 สินค้ามีจำนวนจำกัดและหายาก ตั้งแต่กระบวนการผลิตด้วยมือล้วนๆ จากป่า ดินดี มีคุณภาพ จากความสูงระดับน้ำทะเล 800 เมตร

Hinlad Organic Coffee กาแฟอินทรีย์จากป่า ปลูกและดูแลแบบธรรมชาติอันเป็นหัวใจของการทำกาแฟคุณภาพของชุมชนปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยหินลาดมายาวนาน...และรายได้ส่วนหนึ่งในการขายกาแฟ ก็นำมาสนับสนุนกิจกรรมดูแลรักษาป่า และโรงเรียนของชุมชนด้วย
อ่านเพิ่มเติม คลิกที่กาแฟแบบบด  หรือ กาแฟแบบเมล็ด

กาแฟอินทรีย์บ้านขุนแตะ

Ban Khun Tae Organic Coffee (beans) กาแฟบ้านขุนแตะเป็นพันธ์ุดั้งเดิมและไร้สารเคมี ปลูกแซมใต้ร่มไม้ในป่า

เกิดจากโปรเจคการรวมตัวกันของ HOSTBEEHIVE x Hawwawpor โดยชุมชนบ้านขุนแตะ จ.เชียงใหม่ ทั้งหมดนี้ได้เริ่มจาการที่ HOSTBEEHIVE และกาแฟหินลาดได้ร่วมกับชุมชนบ้านขุนแตะในการออกแบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งใช้หลักโมเดลการสร้างความยั่งยืนของ HOSTBEEHIVE นำมาปรับใช้โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์กาแฟ ซึ่งกาแฟบ้านขุนแตะเป็นพันธ์ุดั้งเดิมและไร้สารเคมี ที่ระดับความสูงน้ำทะเล 1,200 เมตร เพราะปลูกแซมใต้ร่มไม้ในป่าชุมชนที่คนในชุมชนช่วยกันดูแล ซึ่งชุมชนได้เริ่มทำทุกกระบวนการในชุมชนและสร้างคนรุ่นใหม่มาร่วมโดยต้องการให้กาแฟเป็นตัวส่งสารแก่ผู้บริโภคในเรื่องของการดูแลป่าของชุมชนที่ชุมชนยังทำตามวิถีของปกาเกอะญอต่อไป

Green Select by GreenShopCafe
Green Select เป็นหน้าต่างที่เปิดต้อนรับสินค้าที่น่าสนใจ มีคุณค่า มีคุณภาพ ที่เลือกสรรมาแนะนำโดย GreenShopCafe เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับคุณ

กาแฟอินทรีย์บ้านหินลาด

วิสัยทัศน์ "เราต้องการให้คนกินกาแฟหินลาดเข้าใจเรื่องราวคนอยู่ร่วมกับป่าที่เราทำในทุกวันนี้"
.
ผลงานรับรางวัลล่าสุด : ชุมชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม ปี2559กาแฟอินทรีย์บ้านขุนแตะ


Ban Khun Tae Organic Coffee (beans) กาแฟบ้านขุนแตะเป็นพันธ์ุดั้งเดิมและไร้สารเคมี ปลูกแซมใต้ร่มไม้ในป่า 


เกิดจากโปรเจคการรวมตัวกันของ HOSTBEEHIVE x Hawwawpor โดยชุมชนบ้านขุนแตะ จ.เชียงใหม่ ทั้งหมดนี้ได้เริ่มจาการที่ HOSTBEEHIVE และกาแฟหินลาดได้ร่วมกับชุมชนบ้านขุนแตะในการออกแบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งใช้หลักโมเดลการสร้างความยั่งยืนของ HOSTBEEHIVE นำมาปรับใช้โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์กาแฟ ซึ่งกาแฟบ้านขุนแตะเป็นพันธ์ุดั้งเดิมและไร้สารเคมี ที่ระดับความสูงน้ำทะเล 1,200 เมตร เพราะปลูกแซมใต้ร่มไม้ในป่าชุมชนที่คนในชุมชนช่วยกันดูแล ซึ่งชุมชนได้เริ่มทำทุกกระบวนการในชุมชนและสร้างคนรุ่นใหม่มาร่วมโดยต้องการให้กาแฟเป็นตัวส่งสารแก่ผู้บริโภคในเรื่องของการดูแลป่าของชุมชนที่ชุมชนยังทำตามวิถีของปกาเกอะญอต่อไป

ชุมชนคอโค สุรินทร์

  Click to enlargeกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคอโค ตั้งอยู่ที่ 136 หมู่ที่ 1 บ้านคอโค ตำบลคอโค อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายนักสิทธิ์ อุ่นจิต เป็นประธานกลุ่ม มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 40 ราย มาตรฐานที่ได้รับการรับรองข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ National Organic Program (NOP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มกสร.) ในปี พ.ศ.2542 เริ่มจากการที่คุณนักสิทธิ์ อุ่นจิตและเกษตรกรจำนวน 3 ราย รวมกลุ่มกันผลิตและทำการตลาดข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ประมาณปี พ.ศ.2549 เริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกจำนวน 18 ราย โดยการขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในการพักชำระหนี้ และผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่ทำไว้ใช้เอง ที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแแก้ไขปัญหาเกษตร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคอโคได้ดำเนินการในการผลิต แปรรูปข้าวอินทรีย์ มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในปี พ.ศ.2556 พื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์เป็นของสมาชิกภายในกลุ่ม มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ผลผลิตที่ได้ประมาณ 380-440 กก./ไร่ การกระจายผลผลิต เก็บไว้บริโภคเอง ทำพันธุ์และขายในรูปข้าวเปลือกให้กับสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าว เป็นหลัก และแบ่งซื้อข้าวอินทรีย์จากสมาชิกในกลุ่มเพื่อแปรรูปข้าวสาร บรรจุถุงแบบสูญญากาศ ขนาดครึ่งกิโลกรัม ขนาด 1 กิโลกรัม และแปรรูปเป็นอาหารเสริม