สั่งถึง 1,200 ส่งด้วย Kerry ฟรีนะคะ
VAR_BREADCRUMB

Home : สินค้าจำแนกตามมาตรฐาน

 สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนช.

สนช. มุ่งส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ /รูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมากแก่ธุรกิจ โดยการดำเนินงานของ สนช. จะมุ่งเป้าของการพัฒนานวัตกรรมจาก "ความต้องการของภาคการตลาด" (market-driven) เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
โดยในระยะเวลา 6 ที่ผ่านมา สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการไปแล้ว มากกว่า 480 โครงการ เป็นวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินไปแล้วมากกว่า 460 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในธุรกิจใหม่ประมาณ 8,700 ล้านบาท และสร้างสินค้าใหม่มากกว่า 50 ตราสินค้า [Detail]