พธู..รักษ์คุณค่า สมุนไพรไทย..

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
⁃ ให้ชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้
⁃ ให้คนในชุมชน มีพอกิน มีพอใช้ ลดปัญหาการย้ายถิ่น
⁃ ทำให้ชุมชน รู้คุณค่าของสมุนไพร ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
⁃ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เกิดความสามัคคีในชุมชน
⁃ ทำให้ชุมชนเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำ

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้คิดค้นและพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่มากมาย อาทิเช่น มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ฟ้าทะลายโจร ไพล สาบเสือ เสลดพังพอน และอื่นๆ ผสมผสานกับความรู้ที่ตกผลึก เกิดเป็นภูมิปัญญานำมาพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ สูตรกระเจี๊ยบผสมนมแพะ สูตรอโลเวร่าตะไคร้หอม ผสมอัญชัน สูตรขมิ้น ไพล ผสมนมแพะ และ สูตรข้าวหอมนิล ผสมน้ำผึ้ง เป็นต้น..

หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน 257 หลังคาเรือน มีอาชีพทำไร่ทำนาส่วนใหญ่ เช่น ไร่อ้อย มันสำปะหลัง ทำนาข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พริก ผัก หอม กระเทียม จำหน่ายตามฤดูกาล ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ 70 % มีฐานะยากจน ซึ่งในหน้าแล้งต้องออกไปหางานทำ เช่น ตัดอ้อย ก่อสร้าง และชาวบ้านอีก 30 % ยังเป็นหนี้ไร่อ้อย และนายทุน ซึ่งเป็นหนี้ทับซ้อน และเป็นเช่นนั้นมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

จึงได้มีการรวมกลุ่มระดมความคิดของคนในหมู่บ้าน
เราจึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยการนำของประธานกลุ่มในปัจจุบัน โดยการมองหาอาชีพที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป และได้ค้นพบว่าชาวบ้านปลูก พืชสมุนไพรไว้ในครัวเรือนมากมายไว้ใช้ประกอบอาหารและทั้งเป็นยารักษาโรค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะเฟือง ขมิ้น ไพล ว่านหลากหลายชนิด
และทั้งยังมีสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ส้มป่อย สาบเสือ หญ้ารีแพร์ เกลียวทอง เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร หญ้างวงช้าง กระทกลกหญ้านาง ใบหมี จึงได้มีแนวคิดนำสมุนไพรที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมาก จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้คนในหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืน

“พธู..สร้างคุณค่าสมุนไพรไทย เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”pathu
พธู..รักษ์คุณค่า สมุนไพรไทย..

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน โดยมี

วัตถุประสงค์
⁃ ให้ชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้
⁃ ให้คนในชุมชน มีพอกิน มีพอใช้ ลดปัญหาการย้ายถิ่น
⁃ ทำให้ชุมชน รู้คุณค่าของสมุนไพร ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
⁃ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เกิดความสามัคคีในชุมชน
⁃ ทำให้ชุมชนเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำ

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้คิดค้นและพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่มากมาย อาทิเช่น มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ฟ้าทะลายโจร ไพล สาบเสือ เสลดพังพอน และอื่นๆ ผสมผสานกับความรู้ที่ตกผลึก เกิดเป็นภูมิปัญญานำมาพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ สูตรกระเจี๊ยบผสมนมแพะ สูตรอโลเวร่าตะไคร้หอม ผสมอัญชัน สูตรขมิ้น ไพล ผสมนมแพะ และ สูตรข้าวหอมนิล ผสมน้ำผึ้ง เป็นต้น..

หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน 257 หลังคาเรือน มีอาชีพทำไร่ทำนาส่วนใหญ่ เช่น ไร่อ้อย มันสำปะหลัง ทำนาข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พริก ผัก หอม กระเทียม จำหน่ายตามฤดูกาล ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ 70 % มีฐานะยากจน ซึ่งในหน้าแล้งต้องออกไปหางานทำ เช่น ตัดอ้อย ก่อสร้าง และชาวบ้านอีก 30 % ยังเป็นหนี้ไร่อ้อย และนายทุน ซึ่งเป็นหนี้ทับซ้อน และเป็นเช่นนั้นมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

จึงได้มีการรวมกลุ่มระดมความคิดของคนในหมู่บ้าน
เราจึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยการนำของประธานกลุ่มในปัจจุบัน โดยการมองหาอาชีพที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป และได้ค้นพบว่าชาวบ้านปลูก พืชสมุนไพรไว้ในครัวเรือนมากมายไว้ใช้ประกอบอาหารและทั้งเป็นยารักษาโรค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะเฟือง ขมิ้น ไพล ว่านหลากหลายชนิด
และทั้งยังมีสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ส้มป่อย สาบเสือ หญ้ารีแพร์ เกลียวทอง เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร หญ้างวงช้าง กระทกลกหญ้านาง ใบหมี จึงได้มีแนวคิดนำสมุนไพรที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมาก จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้คนในหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืน

“พธู..สร้างคุณค่าสมุนไพรไทย เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”