ประเภทสมาชิก / Member type

 

ทำไมต้องมีระบบสมาชิก

GreenShopCafe.com มีระบบสมาชิกเพื่อ
บันทึกรายการคำสั่งซื้อและสิทธิ์ประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ทั้งส่วนของลูกค้าและเราที่เป็นผู้ให้บริการ แยกดังนี้ 

1. ส่วนของลูกค้า 
  • เป็นการบันทึกรายการสั่งซื้อ รายการสินค้า จำนวนชิ้น  ราคา  จำนวนเงิน  ส่วนลดและยอดรวม
  • บันทึกคะแนนสะสม Green Bonus 
  • บันทึกรายการชำระเงิน
  • บันทึกรายงานเลขพัสดุจัดส่ง
  • ทั้งหมดก็เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและอ้างอิงได้ กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ จากการบริการส่วนต่างๆ (ผุ้ให้บริการหลักและผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 อาทิ ปณ.ไทย บ.ขนส่ง  องค์กรให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้ครบถ้วนที่สุด 
2. ส่วนของผู้ให้บริการ 
  • ทีมงาน GreenShopCafe สามารถบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสินค้า การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง การบันทึกสถานะการชำระเงิน การจัดส่งและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อน หรือเหตุใดๆ อันอาจทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ล่าช้า หรือไม่ได้รับความสะดวก
  • อ้างอิงต่อผุ้ให้บริการต่อ/บุคคลที่ 3 ได้ ได้แก่ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบชำระเงินอิเลคทรอนิกส์หรือบัตรเครดิต ผู้ให้บริการขนส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที

 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบสมาชิก/สินค้าและบริการ 
Call 02-570-2146,  081-6969-454
Email: info@greenshopcafe.com 
Line ID: @greenshopcafe