Advertise with us

View: 4409
ลงโฆษณากับ GreenShopCafe

GreenShopCafe เพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยรูปแบบ Banner ad หลายตำแหน่ง ดังนี้
4.1 Ad area 1 – Top Banner วางบนสุดทุกหน้า แบบ fixed หรือ Random ขนาด 768x60 px
     Fixed    20,000  บาท/เดือน
     Random    5,000 THB/เดือน  (Total  4)
4.2 Ad area 3 – Home Banner วางในหน้า homepage เท่านั้น แบบ Random ขนาด 690x390 px
     Random    5,000 บาท/เดือน เรียงตามลำดับผู้ลงโฆษณาก่อน-หลัง (Total  12)
4.3 Ad area 2 – EyeCatch Banner วางที่คอลัมน์ขวาทุกหน้า แบบ fixed และ Random ขนาด 250x250 px
     Fixed    10,000 บาท/เดือน
     Random   5,000 บาท/เดือน  (Total  10)
    
4.5 Section/Category/Page/Content ad - วางในหน้าหมวดหมู่สินค้า/หมวดเฉพาะ ทุกๆหมวด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเฉพาะเจาะจงมากกว่า ขนาดพื้นฐาน 600x60 px (หรืออื่นๆ ปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม)
     Fixed    7,000 บาท/เดือน
     Random   3,000 บาท/เดือน  (Total  4)

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Marketing Activities
GreenShopCafe เปิดกว้างสำหรับการทำกิจกรรมการตลาดออนไลน์แบบต่างๆ (ทั้งรูปแบบ, สื่อ, ระยะเวลา, Social network) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ brand, สินค้าและผู้บริโภค รายละเอียดโปรดติดต่อทีมงาน

อัตราค่าโฆษณา/Marketing Activities โปรดติดต่อทีมงาน
โทร 025702146 ,
อีเมล์ info@greenshopcafe.com 
ตัวอย่างตำแหน่ง Ads
 Top Banner วางบนสุดทุกหน้า แบบ fixed หรือ Random ขนาด 768x60 px
Home Banner วางในหน้า homepage เท่านั้น แบบ Random ขนาด 690x390 px

EyeCatch Banner วางที่คอลัมน์ขวาทุกหน้า แบบ fixed และ Random ขนาด 250x250 px
 Section/Category/Page/Content ad - วางในหน้าหมวดหมู่สินค้า/หมวดเฉพาะ ทุกๆหมวด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเฉพาะเจาะจงมากกว่า ขนาดพื้นฐาน 600x60 px (หรืออื่นๆ ปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม)