แนะนำแบรนด์และสินค้าเพื่อจำหน่ายกับ GreenShopCafe

GreenShopCafe.com เปิดกว้างสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้ากรีนสินค้าออร์แกนิค สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประเภทต่างๆ หากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการฝากขายสินค้า โปรดส่งรายละเอียดสินค้า ภาพ ราคาและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เลขที่อย เลขที่ใบรับอนุญาต ข้อมูลมาตรฐาน หนังสือรับรอง ฯลฯ) มาเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com หรือติดต่อ 025702146

Brand info