คะแนนสะสม / Green Bonus

Green Bonus เป็นโปรแกรมคะแนนสะสม เมื่อช็อปปิ้งที่ GreenShopCafe.com ทุกๆ 1 บาท จะได้รับ Green Bonus 1 คะแนน สะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครั้งต่อไป "ยิ่งช็อปมาก ยิ่งได้คะแนนมาก ก็ยิ่งได้ส่วนลดมาก"

สมัครสมาชิก ฟรี คลิกที่นี่


1. เงื่อนไขคะแนนสะสม :
1.1 ที่มาของคะแนน
    สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Green Bonus จาก
 • ยอดสั่งซื้อสินค้า โดยทุกๆ 1 บาท จะได้รับ 1 คะแนน  
 • การลงทะเบียนสมัครสมาชิก จะได้รับคะแนนเป็นประเดิม (ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที)
 • กิจกรรมโปรโมชั่น ตามแต่ละโอกาสที่ทาง GreenShopCafe.com จะจัดขึ้น
 • สมาชิกจะได้รับคะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าในแต่ละ order และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกรายการชำระเงินนั้นเข้าระบบแล้ว
  1.2  คะแนนสะสมจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าส่วนลด ตามมูลค่าการซื้อสินค้าต่อรายการ ดังนี้
      A.  80 คะแนน = 1 บาท  เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
      B.  120 คะแนน = 1 บาท เมื่อซื้อสินค้าต่ำกว่า 300 บาท

ซึ่งอัตราส่วนลดนี้ จะแสดงในหน้าสมาชิก และในขั้นตอนการสั่งซื้อ (ดูตัวอย่างด้านล่างประกอบ)

1.3 ลูกค้าสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาและทันทีที่ต้องการ แม้ในการลงทะเบียนสั่งซื้อครั้งแรก

1.4 สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จากหน้าข้อมูลสมาชิก (Member Information)

1.5 มูลค่าส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนให้กันได้ 
 

2. การใช้คะแนนสะสม :
2.1 ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะแสดงคะแนนสะสมที่ท่านมี พร้อมกับมูลค่าเงินส่วนลดที่จะได้รับไว้ให้ทราบ (ตัวอย่างหน้าจอ)

2.2 สมาชิกเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้คะแนนเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อแต่ละครั้งได้  * คะแนนที่มี จะใช้ทีละครั้งของแต่ละรายการสั่งซื้อ เพียงครั้งเดียวต่อการสั่งซื้อนั้นๆ ไม่สามารถแบ่งใช้ได้ โดยสมาชิกต้องเลือกว่าจะ "ใช้" หรือ "ไม่ใช้" ส่วนลดที่มีในการสั่งซื้อครั้งนั้นๆ ซึ่งแต่ละกรณีจะมีเงื่อนไขดังนี้ (ดูตัวอย่างภาพด้านล่าง) 
 
2.2.1 กรณีเลือก "ไม่ใช้ส่วนลด"  
 • หมายถึงสมาชิกเลือกชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน 
 • ระบบจะทำรายการตามที่สั่งซื้อ โดยไม่หักคะแนนเดิม 
 • คะแนนของสมาชิกจะยังคงเหลือเท่าเดิม
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนเพิ่มจากยอดซื้อ เมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว 
2.2.2    กรณีเลือก    "ใช้ส่วนลด"
 • ระบบจะหักส่วนลดที่ท่านมี ออกจากยอดสั่งซื้อรายการนั้น และแสดงรายการสุทธิที่ต้องชำระไว้
 • ระบบจะหักลบคะแนนของท่านออกทั้งหมด
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนเพิ่มจากยอดซื้อ เมื่อชำระค่าสินค้าแล้วคำแนะนำ: 
ท่านอาจสะสมคะแนนไว้เพื่อใช้คราวละมากๆ ก็ได้ ขึ้นกับความต้องการ แต่จะไม่สามารถแบ่งใช้ได้

ข้อพึงระวัง: 

กรณีที่สมาชิกเลือกซื้อสินค้าในมูลค่าที่ ต่ำกว่ามูลค่าส่วนลดที่มี และยังยืนยันการทำรายการนั้นจดสิ้นสุด คะแนนสะสมที่มีจะถูกหักออกหมดเช่นเดียวกันกับกรณีของการ "ใช้" คะแนนส่วนลดทุกประการ และถือว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว GreenShopCafe.com จะไม่คืนคะแนน/ค่าสินค้า/ส่วนต่างๆ ใดทั้งสิ้นในทุกกรณี


3. เงื่อนไข
 • คะแนนที่มี ใช้สำหรับแปรเป็นส่วนลดตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าหรือบริการอื่นใดได้
 • คะแนนไม่สามารถโอนให้กันได้
 • คะแนนสะสมมีระยะเวลาสิ้นสุด 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนครั้งสุดท้าย เมื่อเกินกำหนด ระบบจะล้างคะแนนของท่านออกทั้งหมด และต้องเริ่มสะสมใหม่จากการซื้อหรือแนะนำหรือจากกิจกรรมอื่นใดที่ GreenShopCafe.com จะกำหนดขึ้น
 • การใช้คะแนนเพื่อเป็นส่วนลด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อท่านสมาชิกทำรายการไปแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนคะแนนนี้แล้ว
 • กรณีเกิดข้อขัดแย้งในกระบวนการ GreenShopCafe.com จะพิจารณาเป็นกรณีไป และถือว่าคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 • รายการสั่งซื้อที่ "ใช้" คะแนนส่วนลด หากไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า ถือว่ารายการนั้นอยู่ในระหว่าง "รอ" การชำระเงิน และจะไม่คืนคะแนนที่ใช้จนกว่าจะมีการชำระหรือยกเลิก
 

4. การยกเลิกรายการ/คืนคะแนน
 
 • รายการสั่งซื้อที่ "ใช้" คะแนนส่วนลดมา แต่ต้องการยกเลิก สามารถทำได้โดยต้องแจ้งกลับมาทางเว็บไซต์ เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางหน้าแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
 • รายการสั่งซื้อที่มีการยกเลิกในภายหลัง GreenShopCafe.com จะคืนคะแนนให้ หลังจากตรวจสอบรายการเป็นที่แน่ชัดแล้ว โดยจะคืนคะแนนให้ใน 24-48 ชั่วโมงถัดไป
 • คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณี
     ก) สมาชิกใช้สิทธินำคะแนนสะสมแลกซื้อหรือแลกสินค้า / บริการ
     ข) GreenShopCafe.com เรียกคืน
     ค) สมาชิกสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ
     ง) สมาชิกกระทำการทุจริต ฉ้อฉล 


 

5. ข้อห้าม
 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกและกำหนดให้ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้น และสมาชิกไม่มีเจตนาจะนำคะแนนสะสมไปใช้ในเชิงธุรกิจ
 • สมาชิกที่ทุจริต ฉ้อฉลหรือมีเจตนาส่อไปในทางนำคะแนนไปใช้ในเชิงธุรกิจจะไม่มีสิทธิใช้คะแนนสะสมในทุกๆ กรณี
 • การใช้คะแนนไปในทางทุจริต ฉ้อฉลหรือมีเจตนาในเชิงธุรกิจ ถือว่ารายการที่ทำนั้นเป็นโมฆะ GreenShopCafe.com จะริบคืนสิทธิ์ คะแนนและประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งอาจยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกได้ รวมถึงอาจเรียกร้องให้สมาชิกชดใช้ราคาทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการใช้คะแนนสะสมดังกล่าวได้ทุกประการด้วย
 • GreenShopCafe.com ไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทุจริตใดดังกล่าวข้างต้น ในทุกกรณี
 • กิจกรรมนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ทาง GreenShopCafe.com มอบคืนแก่สมาชิกทุกท่าน โดยอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินกิจกรรมโดยสุจริต เที่ยงตรง ซื่อสัตย์และโปร่งใส การกระทำใดๆของสมาชิกที่มีเจตนา ส่อเจตนาไปในทางทุจริต ฉ้อฉล คดโกง การกระทำหรือใช้เทคนิควิธีใดๆ ก็ตามที่หวังผลในทางมิชอบ เกิดความเสียหาย อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดทั้งต่อ GreenShopCafe.com การดำเนินงาน ระบบ อุปกรณ์ สถานะและสิทธิของสมาชิก จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อตกลง เกณฑ์มูลค่าใดๆโครงการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่การยกเลิกโปรแกรม Green Bonus ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการใดๆที่มีแนวโน้มว่าจะมีความผิดปรกติในทุกๆ กรณี เพื่อความถูกต้อง ซึ่งในบางกรณีอาจมีการระงับหรือชะลอรายการนั้นๆไว้ก็ได้ โดย GreenShopCafe.com จะแจ้งให้ทราบและปฏิบัติเป็นกรณีไป