ชำระด้วยบัตรเครดิต / Credit Card payment

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิตของบ.อิออนประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของบริษัทอิออน มิใช่บนเว็บไซต์ GreenShopCafe จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด


1) เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต / Credit card payment


2) ลูกค้าระบุข้อมูลบัตร

 ระบบจะไปยังหน้าระบุข้อมูลบัตร ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เมื่อระบุแล้วกดปุ่ม Submit
หลังจากกดแล้ว ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลที่ลูกค้าได้กรอกไป เพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
  • หากไม่ถูกต้อง คลิกกลับไปแก้ไข
  • หากถุกต้อง ให้คลิกปุ่ม Submit อีกครั้ง
จากนั้นระบบทำรายการ ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่ ขึ้นกับธนาคารเจ้าของบัตร 
 
 
Once credit card payment is clicked, customer leads to card inform fill up page.  (Payment gateway facility provide by AEON Thailand PCL.) 
Review the card information after fill up.
  • Edit if it is incorrect
  • Submit to proceed the card if it is correct.
For international card issuer outside Thailand may not accepted. Please check from the list of card provide. 
Any questions, please contact customer support at +6686-789-1652 (Mobile phone)


 

3) ยืนยัน เมื่อชำระผ่าน / Complete confirmation


ระบบจะไปยังหน้ายืนยันการได้รับชำระ และลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการทำรายการ 
 
Once the payment is done, thank you message show as sample. 
At the same time, customer will receive a payment confirmation email

 

อีเมล์ยืนยันการชำระ/ Card proceed email confirmation

ตัวอย่างอีเมล์ยืนยัน เมื่อชำระบัตรเสร็จเรียบร้อย
* หากไม่พบ โปรดตรวจดูใน Junkmail หรือ spam mailbox

Example screen show completion on credit card payment email confirmation.
* Check at Junkmail or spam mailbox if not found.


กรณีไม่สำเร็จ / Fail and repay

 
กรณีต่างๆ ดังนี้
1. ลูกค้าทำรายการชำระไม่สำเร็จ ต้องการทำใหม่
ลูกค้าต้องไปที่อีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ ข้อ 1 วิธีชำระด้วยบัตรเครดิต 
จะมีลิงค์ชำระอยู่ คลิกลิงค์นั้น เพื่อทำรายการชำระอีกครั้ง

2. ชำระไม่สำเร็จ และต้องการเปลี่ยนวิธี 
สามารถชำระด้วยวิธีอื่นได้ 
โอนเงิน ทำได้ทันที และแจ้งกลับทันทีเมื่อโอนแล้ว
ชำระผ่าน Paypal คลิกลิงค์ชำระในอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ ข้อ 3 วิธีชำระด้วย Paypal 
* ชำระด้วย Paypal ลูกค้าไม่ต้องแจ้งกลับ เพราะระบบ Paypal จะแจ้งยืนยันกลับมาให้แล้ว (เช่นเดียวกับชำระด้วยบัตรเครดิต)


Fail case and repay
1. Repay by credit card
Go to Order confirmation email, payment method no. 1 saying Credit Card payment. Click the link provide there. It leads to card information fill up page again.

2. Repay with other method
- Money Transfer - see account info here and confirm us immediately once payment is done.
- Paypal - Go to Order confirmation email, payment method no. 3 saying Paypal payment. Click the link provide there. It leads to paypal payment page and proceed til done. 
* No need to inform us because paypal do automatically.