นโยบายการคืนสินค้า (Return policy)

นโยบายการคืนสินค้าของ GreenShopCafe ดังนี้

1.สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

2. สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

3. GreenShopCafe ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน
     3.1 สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
     3.2 สินค้าที่ใช้แล้วแพ้
     3.3 ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า

4. GreenShopCafe แนะนำให้ติดต่อประสานงานกับจนท. ได้ที่โทร. 02-570-2146 เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ

5. วิธีการเปลี่ยนคืน

  5.1 ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่ GreenShopCafe โดยทางพัสดุลงทะเบียน หรือ ems โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี) เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

  5.2 กรณีเป็นสินค้าที่เป็นขวด ของเหลวบรรจุขวด อนุโลมให้ถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ info@greenshopcafe.com  เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

  * ถือเป็นความจำเป็นที่ GreenShopCafe ต้องขอให้ลูกค้านำส่งสินค้าที่เสียหายหรือส่งภาพถ่ายสินค้าที่เสียหายคืนกลับมา เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาสอบสวน

6. GreenShopCafe เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง GreenShopCafe จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว GreenShopCafe ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

7. GreenShopCafe สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า